Badania sprawozdań finansowych

Zadzwoń

+48 602 446 992

+48 602 446 992

English

  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości w Polsce

Wszystkie przedsiębiorstwa, mające siedzibę na terenach krajów Unii i notowane na jej regularnych rynkach, muszą sporządzać jednolite sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF począwszy od 2005 r. Aby sprostać wymaganiom, przedsiębiorstwa będą musiały sporządzić informacje porównawcze za 2004 r. oraz bilans otwarcia zgodny z MSSF na dzień 1 stycznia 2004 r. Dla emitentów spośród nowych członków UE nie przewidziano wyłączeń.

Za siedem miesięcy spółki giełdowe będą musiały przedstawiać sprawozdania według MSSF. Połowa nie zrobiła dotąd nic w tym kierunku.

Planowanie konwersji sprawozdań, które były sporządzane na podstawie ustawy o rachunkowości, na międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) rozpoczęła mniej niż polowa polskich spółek Jest to niepokojące, bo 2/3 podmiotów deklarowało rozpoczęcie przygotowań jeszcze w ubiegłym roku. Większość polskich firm - 88 proc. - notowanych na GPW deklaruje jednak, że da radę wprowadzić MSSF od l stycznia 2005 r.

MSSF to radykalna zmiana strategii komunikowania się z otoczeniem, czyli analitykami, inwestorami i akcjonariuszami. Spółki postrzegają to jednak inaczej. Dla 74 proc. nie będzie to miało żadnego wpływu na ich wizerunek i jest raczej "złem koniecznym" Działy finansowe wielu spółek odraczają prace nad nowymi przepisami, bo mają pilniejsze problemy, chociażby przepisy podatkowe po akcesji do Unii. Wprowadzenie MSSF może też mieć bardziej namacalne skutki. Po przekształceniu sprawozdań zmienią się wskaźniki zadłużenia, które są ważną informacją dla kredytodawców.

Dla większości spółek nowe przepisy oznaczają prowadzenie podwójnej rachunkowości. Jest jednak szansa na ułatwienia, bo projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przewiduje możliwość stosowania MSSF na wszystkich poziomach firmy (np. przez spółki zależne).

Obszary, w których występują główne różnice w zakresie przyjętych zasad i metod rachunkowości oraz ujawnionych danych pomiędzy sprawozdaniem finansowym wg polskich standardów rachunkowości a sprawozdaniem, które zostałoby sporządzone wg międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej:

  • Koszty finansowania zewnętrznego
  • Przeszacowanie środków trwałych i umorzenia w warunkach hiperinflacji
  • Długoterminowe roboty budowlane
  • Należności i zobowiązania długoterminowe
  • Należności i zobowiązania finansowe długoterminowe
  • Zaliczki na poczet dostaw
  • Prawo wieczystego użytkowania gruntów otrzymanych nieodpłatnie
  • Odroczony podatek dochodowy
  Powrót do ustaw