Badania sprawozdań finansowych

Zadzwoń

+48 602 446 992

+48 602 446 992

English

  Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych (usługi audytorskie)
wg polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR, US GAAP, HBII)

Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych przeprowadzamy badania i przeglądy zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Badamy sprawozdania finansowe wg międzynarodowych standardów rachunkowości MSR (IAS), amerykańskich (US GAAP) i niemieckich standardów (HBII), oraz dokonujemy przekształceń sprawozdań finansowych z polskich przepis na powyższe standardy. Oferujemy również pomoc przy sporządzaniu publicznych ofert subskrypcyjnych oraz służymy naszym doświadczeniem w dziedzinie rozwiązywania problemów księgowych, finansowych i gospodarczych.

    Usługi oferowane przez nas obejmują:
  • Badanie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości i wymogami Komisji Papierów Wartościowych i Giełd,
  • Przekształcanie sprawozdań finansowych ze standardów polskich na MSR/IAS, US GAAP (wg przepisów amerykańskich), oraz HBII (wg przepisów niemieckich),
  • Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
  • Finansowe i podatkowe badania due delligence,
  • Pomoc i szkolenie przy sporządzaniu sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash flow) oraz przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
  • Przegląd systemów księgowych i mechanizmów kontroli wewnętrznej (audyt wewnętrzny),
  • Usługi związane z aktywną rolą Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (outsourcing)
  Powrót do usług